Projekty

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowaliśmy 6 projektów, a w roku szkolnym 2020/2021 4 projekty TUS z LEGOROBOTYKĄ dla dzieci zagrożonych wykluczeniem, uzależnieniami, dzieci z orzeczeniami i sprawiającymi trudności wychowawcze. Prowadziliśmy też zajęcia dla dzieci cudzoziemskich adoptujących się do polskich warunków. W sumie w ciągu dwóch lat przeprowadziliśmy cykl 12-18 zajęć dla ponad 400 dzieci.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i otwartości na nowe wyzwania zdobyliśmy także wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi ze spektrum autyzmu (szkoły integracyjne) oraz z różnymi niepełnosprawnościami np. w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.

TUS z legorobotyką w mokotowskich szkołach

Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W szczególności: wsparcie po okresie długotrwałej izolacji społecznej, pomoc uczestnikowi efektywniej komunikować się z innymi, budować relacje i rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej, lepiej rozumieć siebie i swoje uczucia, wzmocnić poczucie sprawczości. Uczymy dzieci, jak sobie radzić w sytuacjach dla nich trudnych, z którymi muszą konfrontować się każdego dnia, a które nasiliły się podczas pandemii, czyli m.in. brakiem poczucia własnej wartości oraz swoich mocnych stron, radzeniem sobie z emocjami i osamotnieniem, funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Uczymy jak radzić sobie z własną agresją, a także przeciwstawiać się przemocy i agresji stosowanej wobec uczestników w sytuacjach rówieśniczych i relacjach rodzinnych.

MyśliMy i ProgramujeMy. Nowa edycja

Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów z programowania i robotyki oraz podstawowych kompetencji cyfrowych w warszawskich przedszkolach dla ok. 90 dzieci w wieku 6 lat (zerówka).
Stanowić on będzie uzupełnienie do programów edukacyjnych popularyzujących nauki matematyczne i przyrodnicze wśród dzieci, których celem jest rozwijanie umiejętności programowania oraz posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.

Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie dzieci w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, wzbogacenie i uzupełnienie przedszkolnej oferty edukacyjnej; wspieranie młodych warszawiaków w stawaniu się aktywnymi, odpowiedzialnymi i kompetentnymi członkami społeczności miasta.

TUS w praktyce szkolnej

Adresatami projektu są nauczyciele, którzy zdają sobie sprawę z problemów psychicznych dzieci spowodowanych przez ponad dwuletnią pandemię i wynikającej z tej sytuacji potrzeby wsparcia uczniów w zakresie umiejętności społecznych. Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w nowe metody i narzędzia pracy wykorzystujące technikę TUS w praktyce szkolnej zarówno na lekcjach realizujących program szkolny, jak i na zajęciach dodatkowych.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Projekty archiwalne

Poniżej znajduje się lista projektów realizowanych przez Fundację Nowoczesnej Edukacji, które już się zakończyły.